Uppdrag

Nyköping Vineyard är en del av den kristna gemenskapen i Nyköping. Vårt uppdrag är att utvidga Guds rike genom att vara en Jesuscentrerad församling mitt i samhället, relevant för sin samtid, baserad på öppna och ärliga relationer, barmhärtighet, tillbedjan och lärjungaskap.

Den kristna gemenskapen

Det finns många olika uttryck för den kristna tron, i många olika typer av församlingar som fyller många olika behov för många olika slags människor. Gemenskaperna är olika men ingen är bättre eller sämre än någon annan, alla är en del av den världsomspännande kyrkan. Nyköping Vineyard är en del av den gemenskapen i Nyköping.

Utvidga Guds rike

Guds rike är ett tema som genomlöper hela Bibeln och som ger oss ett ramverk för att förstå människans historia, samtid och framtid. Guds rike är inte en plats eller en stat, utan det är ett styre och ett folk med Jesus som kung. Guds rike välkomnar alla som vill leva under Jesus styre och omfamna rikets värderingar varav barmhärtighet, trohet och rättvisa är några av de mer grundläggande.

Vårt uppdrag är att uttrycka Guds rike i tanke, ord, och handling på ett sätt som gör att människor som ännu inte har kommit i kontakt med det själva vill bli en del av riket.

Jesuscentrerad

Vårt uppdrag är att låta vår gemenskap och våra liv i stort präglas av Jesus och vår kärlek till honom. Det är Jesus som står i centrum, inte vi själva. Vi ska vara ödmjuka men tydliga i vår tro på Jesus, vem han sa sig vara, och vad han har gjort, både i historien och i våra egna liv. Grunden för detta är Bibeln. Genom att läsa Bibeln ur dess eget perspektiv kan vi lära känna personen Jesus.

Mitt i samhället, relevant för sin samtid

Bibeln vittnar om mängder av människor som på olika sätt och i olika tider levt för Gud. De har praktiserat sin tro på ett insiktsfullt sätt och påverkat och förändrat sin samtid.

Uppdraget är detsamma idag. Vi måste lyssna på och förstå vår omvärld. Vi måste veta vilka frågor och problem vår samtid kämpar med på alla plan – intellektuellt, emotionellt, kulturellt och materiellt. Och, vi måste med evangeliet som grund jobba för att påverka och förändra vår omvärld till det bättre.

För att vara relevanta för vår samtid måste vi också kommunicera med människor på ett sätt som kan förstås av samhället runt omkring oss. Det innebär bland annat att vi använder språk, bilder och uttryck som är begripliga för vår omgivning. Det innebär också att vi rör oss på platser och i sammanhang där andra människor rör sig, att vi är lättillgängliga, och att vi sprider en välkomnande atmosfär.

Öppna och ärliga relationer

Församlingsgemenskapen bygger på relationer mellan människor, och relationer bygger på att människor möts och träffas på ett naturligt sätt och respekterar varandra. För att det ska hända är det viktigt att kontakter med människor är uppriktiga, och att gemenskapen är öppen, ärlig och förlåtande. En viktig del av detta är att gudstjänster och andra samlingar är icke-manipulativa miljöer där allt är vad det utger sig för att vara. Vi bygger inte upp stämningar där människor förväntas känna eller agera på något speciellt sätt.

Barmhärtighet

Ett av Jesus karaktärsdrag är hans barmhärtighet. Församlingens uppdrag är att vara likadan. Barmhärtighet innefattar bland annat förståelse för och förlåtelse av varandras brister, medlidande och kärlek till varje medmänniska och att dela med oss av våra resurser till behövande. Det innebär att stötta och uppmuntra människor som har det svårt eller är marginaliserade i samhället. Barmhärtighet handlar också om att hela människor, såväl fysiskt som psykiskt och emotionellt.

Tillbedjan

Tillbedjan är den yttersta anledningen till att vi som människor finns till. Vårt uppdrag som församling är att ära och tillbe Gud. Detta kan göras på många sätt men ett centralt och återkommande inslag i våra samlingar är lovsång – tillbedjan i och genom sång och musik.

Lärjungaskap

Lärjungaskap innebär att lära känna Jesus mer och djupare, förstå innebörden av hans budskap och praktisera det. Det är den livslånga processen genom vilken varje kristen människa växer i sin relation med Gud och sin omgivning.

Vårt uppdrag som församling är att vara en miljö som välkomnar, hjälper, stöttar och underlättar i den processen för varje människa.