Värderingar

Guds rike

Att efterleva Guds rikes teologi och praktik är Vineyards mest grundläggande värdering. När vi pratar om Guds rike inom Vineyard menar vi Guds rike som en dynamisk verklighet – att Guds framtida välde bryter in i nuet genom att vi lever och verkar i Jesus. Vi har fått förtroendet att förkunna de goda nyheterna om Guds rike och att genom ord och handling vittna om hur hans rike är här – men ännu inte helt och fullt har kommit. Denna tolkning av Guds rike är det centrala budskap som ger både struktur och tydlighet till all vår teologi. Vi ser Guds rike som det tema i Bibeln som omfattar och genomsyrar allt.

Erfara Gud

Gud vill att alla ska känna och erfara honom. Vi tror att Gud söker efter vilsegångna människor över hela jorden för att dra in dem i en nära relation med honom själv. Som svar på denna strävan från Guds håll uppmärksammar vi den livsförändrande kraft som det innebär att uppleva Hans närvaro. Det främsta sättet där den relationen får växa till och utvecklas är i tillbedjan – både enskilt och tillsammans. Vi upplever Guds närvaro som en tydlig verklighet när vi tillber. Medan vi tillber kan vi göra som Jesus gjorde: “Se vad Fadern gör” (Joh 5:19) och ge stöd till Hans verk med våra liv.

Kulturell relevans

Kyrkan existerar till förmån för alla de människor som är skilda från Gud. Vi har kallats till att föra budskapet om riket ut till skapelsens alla skrymslen och vrår genom att troget översätta Jesu budskap till ett språk och en form som är relevant för olika människor och kulturer. Vi strävar efter att plantera kyrkor som är kulturellt relevanta i olika miljöer både lokalt och internationellt. Varje Vineyardförsamling uppmuntras att söka upp de människor i sin närhet som inte redan har nåtts av existerande kyrkor. Vi förespråkar en kreativ församling präglad av entreprenörskap och uppfinningsrikedom, som är trofast mot Jesus och som är ett uttryck för Hans hjärta för att nå dem som befinner sig långt bort från Gud.

Försonande gemenskap

Jesus återförenar människor med Gud, med varandra och med hela sin skapelse. Han bryter ner skiljemurar mellan judar och icke-judar, slavar och fria, män och kvinnor. Där har vi som uppgift att vara helande församlingar och vara engagerade i detta återföreningsarbete varhelst synd och ondska råder. Vi strävar efter att vara hoppingivande församlingar som förstår korsets makt att återförena det som har skilts åt på grund av synd. Detta kräver att vi rör oss utanför vår personliga hemmasfär för att involvera dem som vi upplever inte är som vi och att aktivt bryta ner barriärer på grund av hudfärg, kultur, kön, social klass och etnisk tillhörighet.

Barmhärtigt tjänande

Vi tror att församlingsarbetet ska uttryckas på ett konkret sätt i Jesu namn genom den lokala församlingen. De fattiga ska betjänas som om det gällde Jesus själv. Det här är ett av de karaktärsdrag som utmärker en kyrka som uttrycker sin kärlek till Kristus i ett lokalt samhälle. I alla typer av församlingsarbete är medkänsla ett kännetecken för Honom som själv fylldes av medkänsla efter att ha konfronterats med människors behov. I denna nådens tid och “året för Guds välvilja” bör medkänsla finnas i främsta ledet när vi tjänar Gud, varandra och en trasig värld.

Mer information

Via länkarna här nedan kan du få mer information om Vineyards värderingar. Du kan fråga oss om du vill ha tips på fler sajter eller någon lämplig bok att läsa.

  • http://www.vineyardusa.org/site/about/vineyard-values/kingdom-of-god
  • http://www.vineyardusa.org/site/about/vineyard-values/experiencing-god
  • http://www.vineyardusa.org/site/about/vineyard-values/culturally-relevant-mission
  • http://www.vineyardusa.org/site/about/vineyard-values/reconciling-community
  • http://www.vineyardusa.org/site/about/vineyard-values/compassionate-ministry